Сучасні уявлення про будову речовини полягають у тому, що всі речовини складаються із молекул та атомів, атоми в свою чергу − з ядра (протони та нейтрони) і рухомих навколо ядра електронів. Протони та електрони − це позитивно (додатньо) чи негативно (від’ємно) заряджені частинки. Їхня кількість в ядрі така, що в природі атом − електрично нейтральний.

Предметом вивчення розділу „Електрика та магнетизм” є рух і взаємодія електричних зарядів.

Як ми відзначали молекулярно-кінетична теорія та термодинаміка користуються різними підходами до вивчення властивостей речовини: мікроскопічним та макроскопічним. Цими ж підходами користується й „Електрика та магнетизм”. Так, макроскопічний підхід використано в теорії Максвела − класична теорія електромагнітного поля, яка не враховує будову речовини, яка заповнює простір та дискретність електричного заряду.

Врахування ж внутрішньої будови речовини дало можливість Лоренцу створити класичну електронну теорію, яка показала, що рівняння Максвелла справедливі і для мікросвіту. Проте, класична електронна теорія перестає бути застосовною в малих просторово-часових масштабах. Тут працюють закони квантової електродинаміки.