Перша спроба створення моделі атома на основі нагромаджених експериментальних даних належить Дж.Томсону (1903р.). Згідно з цією моделлю атом є рів­номірно зарядженою кулею радіусом , всередині якої біля своїх положень рівноваги коливаються електрони; сумарний від’ємний заряд електронів до­рівнює додатному заряду кулі. Модель Томсона виявилась неправильною.

Велику роль у розвитку уявлень про будову атома відіграли досліди Е.Резер­форда із вивчення розсіяння a- частинок в речовині.

Швейцарський вчений І.Бальмер у 1885 р. встановив, що довжини хвиль відомих на той час дев’яти ліній спектра атома водню можна обчислити за формулою:

,

де  ,    .

Цю формулу можна записати в іншому вигляді:

,   

 

 

де   – стала Рідберга.