ЛПР «БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ» № 8

ВИПРОБУВАННЯ ДРІБНОГО ЗАПОВНЮВАЧА ДЛЯ ВАЖКИХ БЕТОНІВ І РОЗЧИНІВ

ПОПЕРЕДНЯ     ЗМІСТ      НАСТУПНА

Дрібний заповнювач – пухка суміш зерен, що відрізняються різною  дрібністю і одержуваних шляхом руйнування масивних гірських порід (природні піски). Крім природних пісків, застосовують штучні, що одержують при подрібнені гірських  порід або металургійних і паливних  шлаків, або спеціально приготовлені матеріали – керамзит, аглопорит та ін.

Як дрібний заповнювач звичайно у важких бетонах і розчинах використовується кварцовий пісок. За походженням піски бувають: річкові, морські, гірські (яружні). Морський і річковій пісок мають катані зерна, гірський – більш дрібно шорсткувату поверхню, гострокутну форму, що забезпечує краще зчеплення піску з цементом.

Залежно від зернового складу піски підрозділяються на групи:  крупний, середній, дрібний і дуже дрібний. Для кожної групи піску після попереднього розсіву його на ситах з розміром отворів 0,14 ; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5 мм, отриманий модуль крупності (Мк) і повний залишок на ситі із сіткою № 0,63 за ДСТУ повинні відповідати даним табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Поділ піску на групи

Група піску

Модуль крупності,

Мк

Повний залишок на ситі 0,63, по масі, %

Галузь застосування

Підвищеної крупності

Понад 3.0 до 3.5

Понад 65 до75

Заповнювач для бетонів

Крупний

2.5 до  3.0

45 до 65

Заповнювач для бетонів і будівельних розчинів

Середній

2.0 до 2.5

30 до 45

Заповнювач для бетонів і будівельних розчинів

Дрібний

1.5 до 2.0

10 до 30

Заповнювач для бетонів і будівельних розчинів

Дуже дрібний

1.0 до 1.5

До 10

Заповнювач для будівельних розчинів

8.1  Визначення насипної густини

При визначенні насипної густини в стандартному не ущільненому стані при вхідному контролі випробування проводять за допомогою мірної циліндричної посудини місткістю 1л, використовуючи близько 5 кг піску, висушеного до  постійної маси і просіяного через сито з круглими отворами діаметром 5мм.

Надпись: 1- стандартна лійка; 2 - засув; 3 - пісок; 4 – стандартна місткість, V=1л
Рис.8.1. Визначення насипної густини піску

Підготовлений у такий спосіб пісок висипають з висоти 10 см (для цього зручно скористатися стандартною лійкою) у попередньо зважену мірну посудину до утворення над верхом посудини конуса. Конус без ущільнення піску знімають врівень із краями посудини металевою лінійкою, після чого посудину з піском зважують (рис. 8.1). Насипну густину піску (ρо) у кг/м3, (г/см3) обчислюють за формулою (8.1):

(8.1)

      де   m1 – маса мірної посудини з піском , (г);

             mмаса мірної посудини , (г)

             Vобєм посудини , (см)

Визначення насипної густини піску проводять двічі, при цьому щоразу беруть нову порцію піску.

Результати випробувань заносять до лабораторного журналу за формою, яка наведена в таблиці 8.2.

Таблиця 8.2

Визначення насипної густини

Показники

Розмір-ність

Результати

1

2

3

Маса мірної посудини

г

     

Місткість мірної посудини

см3

     

Маса піску з мірною посудиною

г

     

Маса піску

г

     

Насипна  густина піску

г/см3

кг/м3

     

Середнє значення насипної густини

г/см3

кг/м3

 

8.2  Визначення вологості піску

Вологість піску  визначається шляхом порівняння маси піску в стані природної вологості і після висушування.

Наважку піску масою 1000 г насипають на лист і відразу ж зважують, а потім висушують у сушильній шафі за температури 105 – 110°С до постійної маси на цьому ж листі, поки різниця за масою між двома зважуваннями, зробленими через 3 год., буде не більше 0,1%. Вологість піску (W) у відсотках обчислюється за формулою (8.2).

(8.2)

де  m -  маса наважки в природному стані вологості, г ;

  m1 - маса наважки в сухому стані, г

Результати випробувань заносять до лабораторного журналу за формою, наведеною в таблиці 8.3.

Таблиця 8.3

Визначення вологості піску

Показники

Розмір-ність

Результати

1

2

3

Маса проби піску в природно – вологому стані

г

     

Маса висушеного піску

г

     

Вміст води в піску

г

     

Вологість піску

%

     

Середнє значення вологості

%

     

8.3 Визначення сумарного вмісту пилоподібних, мулистих і глинистих часток

Вміст пилоподібних, мулистих і глинистих часток у піску визначають методом відмулювання.

Надпись: 1-верхній зливний штуцер; 2-нижній зливний штуцер
Рис.8.2 Схема посудини 
для відмулювання

Сутність методу полягає в наступному. З проби піску, висушеної до постійної маси, відважують наважку масою 1000 г. Отриману наважку насипають у посудину, заливають водою, щоб висота шару води над піском була 20 см, витримують у воді біля двох годин, періодично помішуючи. Потім вміст  посудини енергійно перемішують і дають спокій на дві хвилини. Після чого обережно зливають мутну воду через два нижніх отвори (рис. 8.2.), залишаючи шар води над піском висотою не менше 30 мм. Потім пісок знову заливають водою так, щоб висота шару води над піском була 20 см.

Пісок промивають у зазначеній послідовності доти, поки вода після промивання не буде залишатися прозорою. Після цього його висушують до постійної маси.

Вміст у піску відмулюваних пилоподібних, мулистих і глинистих часток у відсотках за масою обчислюють за  формулою (8.3):

                                                                            (8.3)

 де m - маса висушеної наважки до відмулювання, г;

            m1 - маса висушеної наважки після відмулювання, г. Результати випробувань заносять до лабораторного журналу за формою, наведеною в таблиці 8.4

Таблиця 8.4

Визначення сумарного вмісту пилоподібних, мулистих і глинистих часток

Показники

Розмір-ність

Результати

1

2

3

Маса проби піску в сухому стані

г

     

Маса проби піску після промивання і просушування

г

     

Кількість домішок

г

     

Сумарний зміст домішок (за масою)

%

     

Середнє значення сумарного вмісту домішок

%

 

8.4 Визначення наявності в піску органічних домішок

Наявність органічних домішок (гумусових речовин) визначають порівнянням забарвленості лужного розчину над пробою піску з кольором еталона.

Надпись: 1 – з піском і лугом; 2 – з  колориметричним розчином
Рис.8.3 Мірні циліндри для визначення вмісту в піску органічних домішок

Випробуванню піддають пісок у стані природної вологості, яким заповнюють  мензурку або мірний циліндр місткістю 250 см3 до 130 см3 і заливають 3-х процентним розчином їдкого натрію до рівня 200 (рис. 8.3). Вміст циліндра перемішують і залишають на 24 год., повторюючи перемішування через 4 год. після першого перемішування. Потім порівнюють забарвленість рідини, що  відстоялася над пробою, з кольором еталонного розчину або склом, колір якого співпадає з кольором еталонного розчину.

Відсутність забарвлення рідини над  піском або забарвлення помітно світліше еталона є ознакою придатності піску для  бетонів чи розчинів. При фарбуванні рідини над піском темніше кольору еталона необхідно проведення наступного дослідження придатності піску для бетонів і розчинів.

Еталонний розчин готують у такий спосіб: розчиняють 2,5 мол 2% розчину таніну в 37,5 мол 3% розчину гідроксиду натрію. Приготовлений розчин перемішують і залишають на 2 год. Оптична щільність розчину таніну, визначається на фотоколориметрі чи електрофотометрі в області довжин хвиль 450-500 нм і повинна складати 0,60-0,68.

Еталон повинний застосовуватись свіжоприготовленим. Результати випробувань заносять до лабораторного журналу за формою, наведеною в таблиці 8.5.

Таблиця 8.5

Визначення наявності в піску органічних домішок

Показники

Розмірність

Результати

1

2

3

Місткість циліндра

см3

     

Об’єм піску, всипаного в циліндр

см3

     

Вид і концентрація лугу

       

Рівень, до якого налитий луг

см3

     

Еталонний розчин

       

Час обробки піску лугом

год.

     

Фарбування лугу над піском

       

8.5  Визначення зернового складу і модуля крупності піску

Зерновий, чи гранулометричний, склад піску характеризується вмістом у ньому зерен різної крупності і визначається просіванням середньої проби через набір сит. Набір стандартних сит для просівання піску включає сита з вічками 10; 5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 мм.

Сита з вічками 10 і 5 мм служать для виявлення засміченості піску зернами  гравію чи щебеню.

Пробу піску масою 2 кг висушують у сушильній шафі за температури 105-110° С до постійної маси.

Суху пробу піску просівають крізь сита з круглими отворами діаметром 10 і 5 мм. Залишки на ситах зважують і обчислюють процентний вміст у піску зерен  гравію чи щебеню крупністю 5- 10 мм (Гр5) і вище (Гр10) з точністю до 0,1% за формулами (8.4) і (8.5).                                                                                                                                             

         (8.4)                             

                                    (8.5)

     де М5 – залишок на ситі з вічками діаметром 10 мм, г;

         М10 – залишок на ситі з вічками діаметром 5 мм, г;

         М –  маса проби, г.

Надпись: 1    З проби піску, що пройшов крізь зазначені  вище сита, відважують наважку масою 1000 г і знову просівають крізь набір сит з вічками розміром 2,5 мм та з сітками 1,25; 0,63; 0,315; 0,16 (рис. 8.4).

Надпись: 1-сита з вічками 2,5; 1,25; 0,63; 0,315; 0,14 мм; 2 – піддон 
Рис.8.4 Набір стандартних сит для визначення зернового складу піску
Просівання відбувається механічним чи ручним шляхом. Тривалість просівання повинна бути такою, щоб при контрольному інтенсивному  ручному  струшуванні кожного сита протягом 1 хв. через нього проходило не більш 0,1%  маси наважки. При ручному просіванні допускається визначати кінець просівання, інтенсивно струшуючи сито над аркушем папера. Просівання вважається закінченим, якщо при цьому практично не спостерігається падіння зерен піску.

Залишки на кожному ситі зважують і обчислюють:

1. До маси наважки, що просівається,  у відсотках за формулою (8.6):

                            

(8.6) 

     де ai частковий залишок  на кожному ситі, %;

         mi маса піску на кожному ситі, г;

         mнаважка піску, що дорівнює 1000г.

2. Повний залишок на кожному ситі визначають як суму часткових залишків на попередніх ситах у відсотках плюс залишок на заданому ситі у відсотках за формулою (8.7)

Аi = а2,5 + а1,25  + … +аі,                                               (8.7)

   де а2,5 , а1,25 , ... - часткові залишки на відповідних ситах.

3. Модуль крупності піску (Мк) (без зерен крупніше 5 мм) визначається як частка від розподілу на 100 сум повних залишків на всіх ситах, починаючи із сита з розміром отворів 2,5 мм і закінчуючи ситом з розміром отворів 0,16 мм.

Модуль крупності піску (Мк) обчислюють за формулою (8.8):

                                                     (8.8)

     де А2,50,63 ;... – повні залишки на ситі з вічками 2,5 і на ситах із сітками

№ 1,25; 0,63 ;....  , %.

   Результати визначення зернового складу піску записують у табл. 8.6 і оцінюють їх відповідно до технічних вимог, після чого роблять висновок про можливість застосування випробуваного піску для будівельних робіт.

Таблиця 8.6

Визначення зернового складу і модуля крупності піску

Показники

Розмір-ність

Залишки, % за масою на ситах

Пройшло крізь сито 0,16

Сума

2,5

1,25

0,63

0,35

0,16

Часткові залишки піску

г

             

Часткові залишки піску

%

             

Повні залишки піску

%

             

Рекомендований контент:

Щоб забезпечити вам кращий онлайн-досвід, цей веб-сайт використовує файли cookie.

Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтесь на наше використання файлів cookie Детальніше про cookies

РЕСУРС: fizmat.7mile.net