Підставимо тиск (6.12) в рівняння (6.5) Клапейрона-Менделєєва

.

 

Знаходимо середню енергію поступального руху

.              (6.13)

 

 

Тут: NA = 6,02∙1023 1/моль –число Авогадро,

– стала Больцмана.

    

 Вираз (6.13) показує, що середня енергія поступального руху молекул залежить тільки від абсолютної температури і не залежить від типу молекул. Тому абсолютну температуру трактують як міру кінетичної енергії теплового руху молекул. Так як кінетична енергія не може бути від’ємною, то і абсолютна температура Т завжди позитивна.

     Підстановка (6.13) в (6.12) дає такий вираз основного рівняння молекулярно-кінетичної теорії:

 

                        .                                         (6.14)

Видно, що тиск газу не залежить від маси (типу) молекул, а визначається тільки їх концентрацією і температурою.

Тому очевидним стає закон Дальтона: 

.