Внутрішня енергія реального газу складається із кінетичної енергії теплового руху молекул і потенціальної енергії їх взаємодії між собою. Перша складова – це внутрішня енергія ідеального газу (6.41).

Другу складову знайдемо як роботу газу проти внутрішнього тиску Рі. Для 1 моля газу

.

 

Константу інтегрування знайдемо із умови: при Vм → ∞  Uім = 0 (Газ стає ідеальним).

Одержуємо С = 0. Отже внутрішня енергія 1 моля реального газу дорівнює:

.                           (6.76)

 

Знайдемо внутрішню енергію для декількох молей аналогічно (6.75)

  .       (6.77)

 

      

Одержаний вираз показує, що внутрішня енергія реального газу, на відміну від ідеального, являється функцією не тільки температури, а і об’єму. При розширенні реальний газ переходить у ідеальний, другий доданок перетворюється в нуль, і формула (6.77) переходить в (6.41), як і повинно бути